وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/۳/۱٥
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/۳/۱٤

"IF YOU WANT SOMETHING YOU NEVER HAD,
THEN YOU'VE GOT TO DO SOMETHING YOU'VE NEVER DONE"

-Thomas Jefferson

اگر خواهان چیزی هستید که هیچگاه آن را نداشته اید در نتیجه باید کاری را انجام بدهید که هیچگاه انجام نداده اید 
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/۳/٩
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/۳/٤

New Friends

Please visit the following  nice weblogs too!

http://psychologyforlife86.blogfa.com

http://liber.blogfa.com

http://www.zabandanan.blogfa.com

http://englishforme.blogdehi.com