وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/٦/٤

365 ESL Short Stories


A Free Site for Intermediate ESL/EFL Learners
نویسنده: حبیب الماسیان - ۱۳٩٢/٦/۳

we are now even

حالا با هم بی حساب شدیم 

keep my word for it

گفته باشما   .... از ما گفتن

I kept telling you

هی بهت نگفتم...؟ 

she gave me cold shoulder

بهم بی محلی کرد

don't discourage him

نزن تو برجکش

why did you discourage him?

چرا زدی تو ذوقش؟  

don't idle your time

وقتتو تلف نکن 

U r so behind

خیلی شوتیا

You are going too fun

دیگه شورش رو در آوردیا

 

 

dream on

به همین خیال باش 

you are dreaming

دلت خوشه ها