سایر عبارت های پرکاربرد در مکالمات تلفنی 


1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است.

This telephone is out of order or its systems has broken down.

 

 2- پیش شماره اش را بلدی؟

Do you know its area code?

 

 3- باید شماره اش را تو دفترچه تلفن پیدا کنیم.

We should look up his number in the phone book.

 

4- دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم.

I’m looking for a public telephone booth.

 

5- تلفن را بردار و این شماره را بگیر.

Pick up the telephone and dial this number.

 

 6- بوق آزاد نمی زند، مشکل چیه؟

I cannot hear the dial tone. What’s wrong?

 

7- بوق اشغال می زند.

I hear the engaged tone.

 

8- متأسفانه تلفن مدیر اشغال است، امکان داره بعدا تماس بگیرید؟

I’m afraid the manager’s line is busy. Can you call back later?

 

9- می تونم پیغام بگذارم؟

Can I leave a message?

 

10- ما داشتیم صحبت می کردیم که یکدفعه تلفن قطع شد.

We’re talking when suddenly we were cut off.

 

11- مریم تلفن با شما کار دارد.

Maryam, you are wanted on the phone.

 

12- من تلفن رو جواب می دم.

I’ll get telephone.

منبع+