زبان فارسی به سرویس ترجمه گوگل اضافه شد

با مراجعه به این آدرس از امکانات جدید این سایت استفاده کنید

Google Translate

http://translate.google.com/

 

Farsi or  persian is  available for translation

Translate and search

Get translation tools now

 قابل ذکر است که بخش ترجمه فارسی هنوز از قابلیت و کارایی مناسبی برخوردار نیست و اطمینان زیادی به ترجمه ها نمی توان داشت .