در این پست چند سایت را معرفی می کنم که با ارائه برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس به سوال شما در این زمینه پاسخ می دهند .

 

    1-  تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

   2-  تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی و بالعکس

3-  تبدیل تاریخ شمسی به  میلادی