وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

برترین عشق
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٤  کلمات کلیدی:
       

The greatest love of all

I belive the childeren are our future

Teach them well and let them lead the way

Show them all the beauty they possese inside

Give them a sense of pride to make it easier

Let the childeren`s laughter remind us how we used to be

 

Every body is searching for a hero

People need some one to look up to

I never found any one who fulfilled my needs

A lonely place to be and I learned to depend on me

 

I decided long ago

Never to walk in any ones shadows

If I fail, or if I succeed

Atleast I lived as I belived

No matter what they take from me

They can't take away my dignity

Because the  greatest love of all is happening to me

I'v found the greatest love of all inside of me

 

 

 

باورم هست کودکان آینده مایند

به نیکی آموزیم آنان را که راه خود بپیمایند

و بنمائیم درون نیک سیرتشان که دارایند

واحساس غرورانگیز بخشائیم تا راهشان هموارتر گردد

بگذار خنده های کودکان یادآور گذشته مان باشد

 

همگان در پی قهرمان خویش می گردند

آنکسی را که تقدیسش کنند می طلبند

کسی پیدا نکردم تا نیازم را پاسخی گوید

و در خلوتگهم معنای به پای خویش ایستادن را بیاموختم

 

و مدتهاست قصد کردم

 نه وابسته به کس باشم

اگر پیروز گشتم یا شکست خوردم

در نهایت بر باور خود زندگی کردم

مهم هم نیست چیزی که از من بستاندند

شرف  از من گرفتن را ، نتوانند

از آن رو برترین عشق  در دلم جاری است

وآن را یافتم در اعماق وجود خویش