به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل            و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

سعدی