دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.  

.Better be late than never