«من از امام حسین آموختم که چگونه درعین مظلومیت می توان به پیروزی رسید». (مهاتما گاندی)