مواجه با مشکلات  وقتی که بر روی مشکلات تمرکز می کنید، با مشکلات بیشتری مواجه می شوید.(اما) وقتی که بر روی امکانات تمرکز می کنید،فرصت های بیشتری کسب می کنید. برندگانبرندگان،افرادی نیستند که هیچگاه شکست نمی خورند ، بلکه افرادی هستند که هیچگاه کنار نمی کشند.  

انسان های ضعییف   

انسان های ضعیف هیچگاه نمی توانند ببخشند. بخشش،از صفات انسان های قوی است. ماهاتما گاندی

 

رقیبت را ببین

به آیینه نگاه کن .... رقیبت را ببین

 

مدیریت زمان

 

لبخند

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد. مگذار روزگار، لبخندت را تغییر دهد.

 

  ترجمه و تالیف : www.behprice.com ( شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش)

سایر مطالب مرتبط: