وبلاگ زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی

انواع کلمات در زبان انگلیسی
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٤  کلمات کلیدی: انواع کلمات

 

انواع کلمات

 (part of speech )

در دستور زبان انگلیسی هشت نوع کلمه وجود دارد:

 

1- اسم (Noun)                 مثال: Ali - book - lion - umbrella

2- صفت (Adjective)           مثال: large – good – hot - beautiful

3- ضمیر (Pronoun)            مثال: him – them – We - They

4- فعل (Verb)                   مثال: go – come – read - watch

5- قید (Adverb)                 مثال: well – slowly – badly - rapidly

6- حرف اضافه (Preposition) مثال: in – at – by - to

7- حرف ربط (Conjunction)   مثال: and – or – but - so

8- صوت (Interjection)         مثال: oh – Bravo

 

   البته بعضی از کلمات وجود دارند که نسبت به هر جمله می توانند معانی مختلف داشته باشند جملات زیر توجه کنید.

 

1. I gave him a present

2. I can not tell you at the present moment

3. They will present you to the king

4. At present he is absent

 

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول present به معنای هدیه است)اسم)

در جمله دوم present معنای حال یا حاضر می دهد .  )صفت)

در جمله سوم  present به معنای معرفی کردن است . )فعل)

در جمله آخر  present به معنای اکنون یا زمان حال است. ( قید)

 

طبیعی است برای تشخیص اینکه یک کلمه در مکانهای مختلف چه معنی می دهد باید گنجینه لغت بیشتری برای خود فراهم آوریم و این میسر نیست مگر با مطالعه کردن و سرو کار داشتن با واژگان انگلیسی و تمرین کردن.

www.Learn-English.ir