سخنان پند آموز

 

انسانها باید بیاموزند که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد.

 بلکه کسی است که به کمترین ها نیازمند است

و

بیاموزند که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند و آنرا متفاوت بینند

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید