پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

نمرات زبان آموزان

No Students Name Class Mark Final Total Pass/Fail 1  Razaghi 37 53 90 Pass 2 Taghavipoor 38 33 71 Pass 3 Sirjani 37 53 90 Pass 4 Saadati 31 47 78 Pass 5 Vahdani 32 40 72 Pass 6 Madadi 31 45 76 Pass 7  Estaji 30 45 75 Pass 8 Mirshahi 31 27 58 Fail 9 Kamrani 39 48 87 Pass 10 Nazargahi 40 46 86 Pass 11 Eshghi 26 absent ------ -----------
/ 4 نظر / 76 بازدید