پست های ارسال شده در تیر سال 1387

زندگی

  Lifeisshort andtimeisswift (زندگیکوتاه وزمان زودگذراست) معادل فارسی: فرصت شمارصحبتکز این دوراهه منزل چون بگذریمدیگر نتوان به هم رسیدن http://english-village.blogfa.com/
/ 4 نظر / 38 بازدید